Các tệp sao lưu là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của người dùng để khôi phục dữ liệu bị mất bất cứ lúc nào. Có nhiều phần mềm khác nhau đã được phát triển và xuất bản để sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn. Ứng dụng Backup & Share Pro là một ứng dụng mạnh mẽ để sao lưu các ứng dụng Android của bạn đã được Buggy_appa phát triển